Erkenning advocaat als medecontractant gerechtsdeurwaarder

Binnenkort brengt de FOD Financiën toelichting met betrekking tot de toepassing van de tolerantie opgenomen in punt 4.5.5. van de gepubliceerde beslissing nr. E.T.122.121 van 08.03.2012.

Wanneer een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat) optreedt voor de verzoekende partij en een opdracht geeft aan een gerechtsdeurwaarder, steeds te worden uitgereikt aan de verzoekende partij, die de medecontractant is inzake btw. Om misverstanden te vermijden, is het echter wel toegestaan dat de factuur werd opgemaakt op naam van en met vermelding van het btw-identificatienummer van de betreffende medecontractant maar werd verzonden naar het adres van de tussenpersoon.

Gelet op de gewijzigde omstandigheden waarmee zowel de sector van de advocatuur als van de gerechtsdeurwaarders worden geconfronteerd, heeft de administratie de problematiek die het voorwerp van voornoemde tolerantie uitmaakt opnieuw onderzocht.

ln navolging van dit onderzoek bereidt de administratie een publicatie voor waarbij, wanneer een andere partij (bijvoorbeeld een advocaat) optreedt voor die verzoekende partij en een opdracht geeft aan een gerechtsdeurwaarder, deze andere partij voortaan zal worden aangemerkt als de medecontractant van de gerechtsdeurwaarder. De factuur moet dan ook worden opgemaakt op naam van en met vermelding van het btw-identificatienummer van de betreffende andere partij (advocaat).

De bepaling van de datum van inwerkingtreding van betreffende publicatie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van voornoemde beleidscel en zal op een later ogenblik worden meegedeeld.