Maandelijkse BTW teruggave voor starters vanaf 1 januari 2020

Het KB van 29 augustus 2019 wijzigt het KB nr. 4 omtrent de maandelijkse teruggaaf van BTW-tegoeden voor starters. Wanneer hun krediet minstens 245 EUR bedraagt, kunnen starters gedurende een periode van 24 maanden hun BTW-tegoed maandelijks terugvragen vanaf 1 januari 2020.

De praktijk wijst uit dat de belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen, meer specifiek de natuurlijke personen en de kmo’s, niet steeds over voldoende financiële middelen beschikken en aldus snel in liquiditeitsproblemen kunnen komen.

Wanneer zij een BTW-tegoed hebben, voortkomend uit de aangegane investeringen bij de opstart van hun zaak, krijgen zij dat tegoed pas terug op het einde van de derde maand volgend op het kwartaal waarvoor zij hun aangifte hebben ingediend.

Dit is vrij laat en zij kunnen momenteel niet genieten van de regeling van de maandelijkse teruggaven gezien de voorwaarden daartoe nog niet zijn vervuld.

Het KB nr.4 dat de teruggaven regelt, werd nu aangepast met een nieuwe categorie, voor de ‘starters’ die kunnen genieten van de maandelijkse teruggaven. Wanneer zij een krediet hebben van minstens 245 EUR kunnen zij van deze maandelijkse teruggaven genieten gedurende de eerste 24 maanden na datum van aanvang van hun economische activiteit.

Hun BTW-aangifte moeten dan wel maandelijks en elektronisch worden ingediend.

Deze nieuwe regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

Bron : Practicali.be